دستگاه های کمک بازرسی

دستگاه های ایکس ری بزرگ فرودگاهی و کارگو

دستگاه بازرسی بار با حجم بالا

HI-SCAN 100100V

سیستم کمک بازرسی  اشعه ایکس

طراحی شده برای غربالگری تعداد بسته بالا با دقت زیاد

تا اندازه 100*100 سانتی متر دارند.

کاتالوگ

دستگاه بازرسی برای اشیای بزرگ

HI-SCAN 100100T

ایده آل برای بازرسی چمدان ها و بارهای بزرگ

پیشرفته ترین سیستم بازرسی اشعه ایکس

برای اشیای سنگین تا اندازه 100*100 سانتی متر است.

کاتالوگ

دستگاه بازرسی دو منبع برای بسته های کارگو

HI-SCAN 180180-2is pro

ایده آل برای بازرسی بسته های بزرگ کارگو

پیشرفته ترین سیستم بازرسی اشعه ایکس

برای اشیای سنگین تا اندازه 180*180 سانتی متر است.

کاتالوگ

دستگاه بازرسی دو منبع برای بسته های بزرگ

HI-SCAN 100100-2is

ایده آل برای بازرسی چمدان ها و بارهای بزرگ

با ارتفاع کم تسمه نقاله

پیشرفته ترین سیستم بازرسی اشعه ایکس

برای اشیای سنگین تا اندازه 100*100 سانتی متر است.

کاتالوگ

دستگاه بازرسی برای اشیای بزرگ

rapiscan 628XR

ایده آل برای بازرسی چمدان ها و بارهای بزرگ

پیشرفته ترین سیستم بازرسی اشعه ایکس

برای اشیای سنگین تا اندازه 100*100 سانتی متر است.

کاتالوگ

دستگاه های ایکس ری کوچک و چمدانی

دستگاه بازرسی برای بار های بزرگ

HI-SCAN 9075-HR

ایده آل برای بازرسی چمدان ها و بارهای بزرگ

پیشرفته ترین سیستم بازرسی اشعه ایکس

برای اشیای سنگین تا اندازه 75*95 سانتی متر است.

کاتالوگ

دستگاه بازرسی برای بسته های کوچک

HI-SCAN 7555-si

ایده آل برای بازرسی چمدان ها

پیشرفته ترین سیستم بازرسی اشعه ایکس با توان بالا منبع

برای اشیای سنگین تا اندازه 55*75 سانتی متر است.

کاتالوگ

دستگاه بازرسی برای بسته های کوچک

HI-SCAN 7555-i

ایده آل برای بازرسی چمدان ها

پیشرفته ترین سیستم بازرسی اشعه ایکس در سایز کوچک

برای اشیای سنگین تا اندازه 55*75 سانتی متر است.

کاتالوگ

دستگاه بازرسی برای کیف و چمدان های کوچک

HI-SCAN 6040-i

ایده آل برای بازرسی چمدان ها کوچک

و قابل استفاده در ورودی ساختمان ها

پیشرفته ترین سیستم بازرسی اشعه ایکس

برای اشیای سنگین تا اندازه 40*60 سانتی متر است.

کاتالوگ

دستگاه بازرسی برای کیف های کوچک

HI-SCAN 6040-c

ایده آل برای بازرسی چمدان ها کوچک

و قابل استفاده در ورودی ساختمان ها

پیشرفته ترین سیستم بازرسی اشعه ایکس فرودگاهی

برای اشیای سنگین تا اندازه 40*60 سانتی متر است.

کاتالوگ

دستگاه بازرسی دو منبع برای چمدان های کوچک

HI-SCAN 6040-2is HR

ایده آل برای بازرسی دقیق چمدان ها کوچک

پیشرفته ترین سیستم بازرسی اشعه ایکس

برای اشیای سنگین تا اندازه 40*60 سانتی متر است.

کاتالوگ

دستگاه بازرسی برای چمدان های کوچک

rapiscan 620XR

ایده آل برای بازرسی دقیق چمدان ها کوچک

پیشرفته ترین سیستم بازرسی اشعه ایکس

برای اشیای سنگین تا اندازه 42*62 سانتی متر است.

کاتالوگ

دستگاه بازرسی برای چمدان ها

rapiscan 622XR

ایده آل برای بازرسی دقیق چمدان ها کوچک

پیشرفته ترین سیستم بازرسی اشعه ایکس

برای اشیای سنگین تا اندازه 55*75 سانتی متر است.

کاتالوگ

دروازه های فلز یاب

دروازه فلز یاب چند ناحیه ای

CEIA HI-PE Plus

ایده آل برای بازرسی افراد

پیشرفته ترین دروازه فلز یاب با ۶۰ ناحیه بازرسی

نصب آسان و سریع

قابل اعتماد و دقیق

کاتالوگ

دروازه فلز یاب چند ناحیه ای

CEIA SMD600 PLUS

ایده آل برای بازرسی افراد

پیشرفته ترین دروازه فلز یاب با 40 ناحیه بازرسی

نصب آسان و سریع

قابل اعتماد و دقیق

کاتالوگ

دروازه فلز یاب چند ناحیه ای

RAPISCAN 6E

ایده آل برای بازرسی افراد

پیشرفته ترین دروازه فلز یاب با 60 ناحیه بازرسی

نصب آسان و سریع

قابل اعتماد و دقیق

کاتالوگ

راکت های فلز یاب

راکت فلز یاب چند ناحیه ای

CEIA PD240

ایده آل برای بازرسی افراد

پیشرفته ترین راکت فلز یاب

استفاده آسان و سریع

قابل اعتماد و دقیق

کاتالوگ