دوربین های خاص

دوربین های خاص برند های IDIS و TICAM از جمله دوربین های ضد انفجار و حرارتی و مقاوم در شرایط خاص که در بزرگترین سایت های پتروشیمی و … در حال فعالیت می باشد.